Algemene Voorwaarden bij boekingen

Update Juli 2019

Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op boekingsovereenkomsten van DDMCA. Download hier een exemplaar van de Algemene Voorwaarden.

0. DEFINITIES

DDMCA de handelsnaam van D2MCA B.V.

Opdrachtgever de natuurlijke- of rechts- persoon die met DDMCA door middel van bevestigingse-mail of op andere wijze met DDMCA een overeenkomst is aangegaan.

Artiest (spreker, docent of lecturer) de natuurlijke persoon die op basis van de boekingsovereenkomst tussen opdrachtgever en DDMCA wordt ingezet op een bepaald evenement.

1. ALGEMEEN

a.) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, de door DDMCA – al dan niet in opdracht – verrichte werkzaamheden, alsmede op de overeenkomsten tot stand gekomen tussen DDMCA en haar opdrachtgevers.

b.) Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts indien deze door DDMCA schriftelijk zijn bevestigd.

c.) Mocht DDMCA genoodzaakt zijn, bij de uitvoering van de overeenkomst, gedeelten van deze uitvoering  bij een derde onder te brengen dan zal DDMCA jegens de opdrachtgever gerechtigd zijn een beroep te doen op de bepalingen van de, door deze derde gehanteerde, voorwaarden.

d.) Het is opdrachtgever niet toegestaan rechtstreeks in contact te treden met artiesten die worden vertegenwoordigd door DDMCA aangaande nieuwe of vervolg boeking(en). Indien de opdrachtgever handelt in  strijd met bovenstaande verplicht zij zich tot betaling aan DDMCA van een onmiddellijke opeisbare boete  van € 10.000,- (zegge: Tienduizend Euro), alsmede van € 1.000,00 (zegge: Duizend Euro) voor elke dag of een gedeelte daarvan dat de overtreding duurt  onverminderd het recht van DDMCA om volledige schadevergoeding van opdrachtgever te vorderen.

2. AANBIEDINGEN

a.) Alle aanbiedingen van DDMCA zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten en zijn gebaseerd op de bij de aanvraag verstrekte gegevens en op de bij aanbiedingsdatum geldende prijzen.

b.) Indien een vrijblijvende aanbieding door de opdrachtgever per e-mail (electronische bevestiging) wordt aanvaard, heeft DDMCA het recht het aanbod binnen 5 (vijf) werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

c.) Bij samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

3. OVEREENKOMST

a.) De, tussen DDMCA en de opdrachtgever, tot stand gekomen overeenkomst wordt door hetgeen dienaangaande over en weer is gestuurd aan (elektronische) correspondentie, correct weergegeven.

b.) Na de totstandkoming opgegeven wijzigingen en gemaakte afwijkende dan wel aanvullende afspraken, zijn voor DDMCA slechts bindend, indien deze door haar schriftelijk aan de opdrachtgever zijn bevestigd.

c.) Alle wijzigingen van de overeenkomst, welke door partijen in onderling goedvinden worden aangebracht dan worden veroorzaakt doordat ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bekende gegevens niet overeenstemmen met de gegevens, zoals die ten tijde van de uitvoering blijken, worden beschouwd als meer- en minderwerk, hetgeen naar billijkheid wordt berekend en, indien mogelijk, in rekening wordt gebracht tezamen  met de hoofdsom.

d.) DDMCA heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, in overleg met de opdrachtgever, bij verhindering van de geboekte artiest een andere artiest in te schakelen, artiesten van derden te betrekken en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door deze derden te laten verrichten en de hieraan verbonden kosten aan de opdrachtgever door te berekenen.

e.) DDMCA behoudt zich het recht voor een boeking zonder opgaaf van redenen te weigeren.

4. BEPALINGEN HET OPTREDEN/DE ARTIEST BETREFFENDE VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

a.) Opdrachtgever draagt zorg voor een kleedruimte voor de artiest welke afgesloten kan worden of bewaakt wordt.

b.) Indien opdrachtgever gebruik maakt van promotie materiaal met de naam of afbeelding van artiest dient hij – na voorafgaande schriftelijke toestemming van DDMCA – er zorg voor te dragen dat tenminste twee exemplaren in het bezit gesteld worden van DDMCA.

c.) Indien opdrachtgever gebruik maakt van “merchandise” dient deze tevoren schriftelijke toestemming te verkrijgen van DDMCA. Tevens dienen tenminste 5 (vijf) exemplaren in het bezit gesteld te worden van DDMCA.

d.) Indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DDMCA opnames op geluid- en/of beelddragers worden gemaakt, is de opdrachtgever een niet door rechterlijke matiging vatbare boete verschuldigd aan DDMCA van € 10.000 euro (zegge: Tienduizend Euro). Voorst behoudt DDMCA zich het recht voor volledige schadevergoeding te vorderen.

e.) Er mogen geen beperkingen zijn tijdens de soundcheck en/of optreden van de artiest. Indien de artiest bij aankomst op het feest/evenement van mening is dat het geluid(niveau) onacceptabel is, heeft  DDMCA/de artiest het recht zijn optreden te annuleren zonder dat de overeengekomen vergoeding door de opdrachtgever komt te vervallen.

f.) In alle advertenties en reclame dient de opdrachtgever voor “top billing” zorg te dragen. Indien opdrachtgever op een andere manier reclame wenst te maken, dient hij DDMCA hieromtrent minimaal 14 dagen voor het evenement schriftelijk op de hoogte te stellen.

g.) De naam van de artiest mag niet gebruikt worden (direct dan wel indirect) voor enigerlei product(en), tenzij hieromtrent schriftelijk tussen partijen overeenstemming is bereikt. De naam/het logo van opdrachtgever dient op alle advertenties en promotiemateriaal vermeld te zijn die verbonden zijn aan die van de artiest.

h.) DDMCA verschaft, indien mogelijk, op verzoek van opdrachtgever benodigde foto’s, logo’s en/of artwork van de artiest. Alle verschafte foto’s, logo’s en/of artwork blijft eigendom van DDMCA en zal na gebruik onmiddellijk worden geretourneerd.

i.) Geen van de kosten ter promotie e.d. zal voor rekening komen van DDMCA.

j.) Opdrachtgever zal niet van start gaan met adverteren en promotie voordat een schriftelijke bevestiging van de boekingsovereenkomst en 100% van de overeengekomen vergoeding ontvangen is door DDMCA.

k.) De artiest is in geen enkel opzicht verplicht interviews af te geven voor radio, televisie, krant of tijdschrift, tenzij de opdrachtgever van DDMCA of de artiest voorafgaand schriftelijk toestemming heeft gekregen.

l.) Opdrachtgever draagt uiterste zorg voor het verkrijgen van alle benodigde vergunningen en licenties voor het feest/evenement. Tevens draagt hij zorg voor de benodigde WA-verzekeringen en evenementenverzekering. Op het eerste verzoek van DDMCA zal de opdrachtgever deze aan DDMCA tonen.

m.) Het optreden zal gehouden worden op indoorevenementen, tenzij een en ander specifiek schriftelijk is overeengekomen.

n.) Opdrachtgever is verplicht bij de boeking te melden door welke sponsors (met vermelding van merk en productgroep) het evenement/optreden gesponsord wordt. DDMCA (namens de artiest) heeft te allen tijde het recht een optreden te weigeren indien (alle) sponsors niet vooraf door opdrachtgever zijn gemeld.

o.) De opdrachtgever is niet gerechtigd zonder schriftelijk toestemming van DDMCA de artiest door te boeken naar derde(n). De opdrachtgever dient vooraf DDMCA op de hoogte te stellen van de uiteindelijke boekingsvergoeding (artiesten-fee en boekings-fee) die wordt betaald voor het optreden van de artiest. Op het eerste verzoek van DDMCA zal opdrachtgever een bewijs van de transactie of betalingsbewijs van deze vergoeding aan DDMCA ter hand stellen.

5. OPTREDENS BUITEN NEDERLAND

a.) Opdrachtgever draagt zorg voor de reservering en betaling van een business-class vliegticket, inclusief luchthaven- en brandstof- toeslagen vanuit Amsterdam.

b.) Opdrachtgever draagt zorg voor de reservering en betaling van een luxe kamer met dubbel bed en ontbijt in een hotel met tenminste 5 (vijf) sterren.

c.) De artiest zal worden vervoerd door het laatste model 4-deurs limousine of luxe 4-deurs personenwagen bestuurd door een Engels sprekende chauffeur. Transport per openbaar vervoer of taxi is niet acceptabel.

d.) Extra onkosten die gemaakt worden wegens verblijf in het buitenland, worden door opdrachtgever vergoed.

6. GEGEVENS OPDRACHTGEVER

a.) Opdrachtgever heeft een zelfstandige verplichting alle informatie te verstrekken die relevant is voor het uitvoeren van de opdracht en voorts is opdrachtgever gehouden alle gegevens en bescheiden, welke DDMCA naar haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de gesloten overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van DDMCA te stellen.

b.) DDMCA heeft het recht de uitvoering van overeenkomst op te schorten, tot het moment dat de opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan. DDMCA heeft bovendien het recht de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

7. PRIJS

a.) De, bij de totstandkoming van de overeenkomst, overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de, ten tijde van de totstandkoming, bekende gegevens en gelden exclusief omzetbelasting, reis- en verblijfkosten, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

b.) Indien zich, na de totstandkoming van de overeenkomst tussen DDMCA en de opdrachtgever, omstandigheden voordoen die een wijziging van de overeengekomen prijs rechtvaardigen, dan is DDMCA gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te wijzigen, zonder dat dit kan leiden tot annulering van gegeven opdracht door de opdrachtgever.

8. ANNULERING

a.) Indien de artiest geboekt wordt voor een televisieoptreden, een optreden in het buitenland of verplichtingen heeft voor zijn/haar platenmaatschappij en deze tegelijkertijd plaatsvinden met het feest/evenement, heeft DDMCA het recht de overeenkomst te annuleren. Opdrachtgever zal in een dergelijk geval geen vergoeding verschuldigd zijn aan DDMCA en opdrachtgever heeft geen recht op enige (schade)vergoeding.

b.) Indien opdrachtgever de boeking meer dan 45 dagen voor het feest/evenement annuleert, dient 50% van de overeengekomen vergoeding betaald te worden.

c.) Indien opdrachtgever de boeking tussen 45 en 21 dagen voor het feest/evenement annuleert, dient 75% van de overeengekomen vergoeding betaald te worden.

d.) Indien opdrachtgever de boeking binnen 21 dagen voor het feest/evenement annuleert, dient het volledige overeengekomen bedrag betaald te worden.

9. OVERMACHT

a.) In geval van overmacht is DDMCA gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten tot de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet langer voordoet.

b.) Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor risico van DDMCA en de artiest behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door (toe)leveranciers, vervoersmogelijkheden, bedrijfsstoringen, overmatig ziekteverzuim en werkstakingen, gelden uitdrukkelijk als overmacht, alsmede indien de nakoming door DDMCA en artiest wordt verhinderd door redenen van persoonlijke aard.

c.) Indien de periode van overmacht langer duurt dan 3 maanden, alsmede in geval vast komt te staan dat de overmacht van blijvende aard is, kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.

d.) DDMCA is gerechtigd betaling te vorderen van de werkzaamheden die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat de, tot nakoming verhinderende omstandigheid, zich aandiende.

e.) DDMCA behoudt het recht zich op overmacht te beroepen, zelfs indien de daartoe veroorzakende omstandigheid intreedt nadat de werkzaamheden door DDMCA verricht hadden moeten zijn.

10. CONTROLE EN RECLAME

a.) De opdrachtgever is gehouden, binnen 8 werkdagen na ontvangst van de door DDMCA opgestelde boekingsbevestiging, deze zorgvuldig op juistheid en volledigheid te controleren en te bevestigen.

b.) Onjuistheden dan wel onvolledigheden in de overeengekomen bevestiging, welke na ontvangst, door de opdrachtgever worden geconstateerd dienen onmiddellijk, door middel van een aangetekend schrijven, ter kennis van DDMCA te worden gesteld.

c.)   Reclames welke DDMCA meer dan 8 dagen nadat de door haar verrichte prestatie is geleverd, bereiken zullen door haar niet meer in behandeling worden genomen en hebben verval voor de opdrachtgever van ieder aanspraak tot gevolg.

11. WAARSCHUWINGSPLICHT

a.) De opdrachtgever is gehouden DDMCA onmiddellijk en volledig op de hoogte te stellen zodra zij het vermoeden krijgt dan wel bemerkt dat het optreden niet zal plaatsvinden.

b.) Naast haar eigen zorgplicht schade te voorkomen dan wel te beperken, is de opdrachtgever gehouden DDMCA volledig in de gelegenheid te stellen dreigende schade en/of enig nadeel te voorkomen dan wel schade en/of enig nadeel te beperken.

c.) De opdrachtgever is gehouden DDMCA te vrijwaren voor aanspraken van derde(n), welke ontstaan door het optreden van de artiest dan wel door het gebruikmaken van de verrichte prestatie door de opdrachtgever.

12. AANSPRAKELIJKHEID

a.)  Alle door DDMCA verrichte werkzaamheden geschieden naar beste vermogen en zijn gebaseerd op de bekende gegevens, de vaststaande feiten en de gegeven omstandigheden.

b.) DDMCA is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade (directe, hetzij indirecte) en/of enig nadeel voortvloeiend uit de door DDMCA – al dan niet in opdracht – verrichte werkzaamheden dan wel uit enig verzuim in de door DDMCA verrichte werkzaamheden, behoudens in geval dat deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van DDMCA.

c.) DDMCA is ten opzichte van de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade en/of enig nadeel, welke voor de opdrachtgever ontstaat doordat hetzij de opdrachtgever hetzij DDMCA de overeenkomst ontbind of de last tot vervullen van de gegeven opdracht opzegt.

d.) Opdrachtgever is gehouden alle schade jegens DDMCA te vergoeden welke is ontstaan als gevolg van het verloren gaan (bijvoorbeeld door diefstal, brand of beschadiging) van zaken van de artiest en DDMCA (platen, platenkoffers, koptelefoon, tassen, jassen etc.)

e.) Eveneens is DDMCA niet aansprakelijk voor degene die zij tot de uitvoering van de overeenkomst in haar plaats heeft gesteld of degene wiens hulp zij heeft ingeroepen tot vervulling van de overeenkomst.

f.) Mocht, met inachtneming van hetgeen in de voorgaande leden van dit artikel bepaald, blijken dat de ontstane schade en/of enig nadeel voor rekening van DDMCA dient te komen, dan zal de totale aansprakelijkheid van DDMCA zijn beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat met de overeengekomen prijs en zal in geen geval hoger zijn dan de overeengekomen prijs.

g.) Indien DDMCA ter zake van schade en/of enig nadeel, waarvoor zij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever en/of deze voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever haar ter zake volledig vrijwaren en DDMCA alles vergoeden wat zij aan deze derde dient te voldoen.

h.) De bewijslast met betrekking tot enige aansprakelijkheid van DDMCA berust bij de opdrachtgever, welke door ondertekening van de overeenkomst wordt aanvaard.

13. BETALING

a.) De opdrachtgever verplicht zich alle rekeningen die deze van DDMCA ontvangt uiterlijk 21 dagen voor het evenement te voldoen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

b.) DDMCA behoudt zich het recht voor de door haar namens de opdrachtgever geïnde gelden door te betalen onder aftrek van honorarium, kosten, BTW en nog eventueel openstaande facturen van eerdere datum. DDMCA is nimmer gehouden vertragingsrente aan haar opdrachtgever en/of derden te vergoeden over de periode in welke zij bedragen onder haar heeft.

c.) In geval van wanprestatie, liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen diens betalingsverplichtingen onmiddellijk opeisbaar zijn. Eveneens zullen de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar worden in geval DDMCA omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichtingen zal (kunnen) voldoen.

d.) Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta door middel van een giro- of bankoverboeking. In geval van contante betaling dient de opdrachtgever er zorg voor te dragen dat hiervoor door DDMCA een kwitantie wordt afgegeven.

e.) Bij overschrijding van de gestelde betalingstermijn is de opdrachtgever, zonder dat een daartoe strekkende ingebrekestelling vereist is, vanaf vervaldatum tot de dag der betaling over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente, met een minimum van 1% per maand, verschuldigd. Waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand.

f.) Tevens is de opdrachtgever vanaf vervaldatum buitengerechtelijke kosten verschuldigd, welke 15% van de hoofdsom bedragen. Indien echter DDMCA aantoont hogere kosten, waaronder gerechtelijke kosten, te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zullen ook deze kosten door de opdrachtgever worden vergoed.

g.) Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening eerstens van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

14. ZEKERHEIDSSTELLING

a.)   DDMCA is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de opdrachtgever zekerheid te eisen dat deze binnen redelijke termijn aan diens (huidige en toekomstige) verplichtingen jegens DDMCA zal voldoen.

b.)  Tot het stellen van zekerheid is de opdrachtgever te allen tijde gehouden in geval van diens faillissement, surseance van betaling, het stilleggen of liquidatie van het bedrijf dan wel door dat de opdrachtgever door beslaglegging of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over diens gehele of gedeeltelijke vermogen verliest.

15. OPSCHORTINGSRECHT

a.) In geval de opdrachtgever diens verplichtingen jegens DDMCA niet nakomt heeft deze, zonder  ingebrekestelling, het recht de uitvoering van de overeenkomst van haar kant op te schorten totdat nakoming zijdens de opdrachtgever heeft plaatsgevonden.

b.) Het recht de uitvoering van de overeenkomst van haar kant op te schorten komt DDMCA eveneens toe in geval haar omstandigheden te hare kennis komen welke haar goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever diens verplichtingen jegens DDMCA niet zal nakomen.

16. ONTBINDING

a.) In geval dat de opdrachtgever te kort komt bij de nakoming van de overeenkomst, heeft DDMCA, het recht de gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst tot stand te brengen door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring dan wel door een rechterlijke uitspraak.

b.) Wordt de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden dan is de opdrachtgever gehouden het positieve contractsbelang van DDMCA en de artiest te vergoeden.

c.) Jegens de opdrachtgever is DDMCA, rechtsgeldig gebruik makend van haar recht de gehele of gedeeltelijke  ontbinding van de overeenkomst tot stand te brengen, nimmer gehouden de hieruit voor de opdrachtgever voortvloeiende schade te vergoeden.

d.)  In geval zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan DDMCA/de artiest  zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat de naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is DDMCA bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat schadevergoeding verschuldigd is.

17. GESCHILLEN

a.) Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen, opdrachten en gesloten overeenkomsten, is bij uitsluiting het Nederlandse Recht van toepassing.

b.) De bevoegde rechter te Amsterdam is met uitsluiting van iedere andere rechter bevoegd kennis te nemen van alle geschillen gerezen naar aanleiding van transacties, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten, op welke deze voorwaarden van toepassing zijn.